real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home The Programme Резюме - 2015-2018
Български (България) English (United Kingdom)
Резюме - Кръг 8
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria

Първата програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ е изпълнена в периода 2008 г. -2012 г. През март 2010 г. стартира втората програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза“ с период на изпълнение до 28 февруари 2015 г., която бе удължена с 7 месеца до 30 септември 2015г. без допълнително финансиране.

Сумата на безвъзмездната помощ, отпусната от Глобалния фонд за изпълнението на програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” възлиза на 5,822,822 евро.

 

II.ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 България е една от 18-те страни с висок приоритет по отношение на туберкулозата в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) и една от шестте страни в Европейския съюз с докладвани повече от 20 случая на туберкулоза на 100 000 души население. През 2013г. са открити 1 932 случаи на туберкулоза, т.е. 27 на 100 000 души население. По предварителни данни, 1 872 случая на туберкулоза са регистрирани през 2014г. , което показва значителен спад на нивата от 2006г. насам. Национално проучване на лекарствената резистентност, преведено през 2010г., показва, че мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) е открита в 2.1% от новооткритите случаи на туберкулоза и 11.1% от преди лекуваните случаи на туберкулоза.

Националната програма за туберкулоза показва отлични резултати по отношение на резултатите от лечението, достигащи 85% през последните 6 години. За кохорта 2012г. нивото на успеваемост на лечението за нови случаи, екстра-белодробна, за повторно лечение на белодробни случаи е било съответно 86%, 90%, и 52%. Нивото на успеваемост при лечението на мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) е било 67% за кохорта 2011г.

Туберкулозата, свързана с ХИВ не е основен проблем в България, където през 2013г. 72% от установените случаи са били тествани за ХИВ, като резултатът е отчел серопозитивни болни от туберкулоза < 1%. Всички пациенти с ХИВ и коинфекция с туберкулоза в България се лекуват безплатно. Разходите за лечението се поемат от Министерството на здравеопазването.

Основният фокус на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” е да се установи ранна диагностика на случаите на лекарствена резистентност сред ключовото засегнато население (КЗН). Програмата цели да насърчи устойчива обществена система на здравеопазване с качествена диагностика на туберкулоза, превенция, лечение и грижи. Допълнителното финансиране за следващите три години (1 октомври 2015г. – 30 септември 2018г.) отразява националните приоритети, отразени в действащия Национален стратегически план (2012г.-2015г.) и проектопредложението за Национален стратегически план (2016г.-2020г.). Той обхваща високо приоритетните интервенции, за които има нужда от допълнителна подкрепа от Глобалния фонд.

Програмата има за цел да откликне на предизвикателствата на настоящия контрол върху туберкулозата в България, включително: устойчивост на постигнатите резултати с подкрепата на Глобалния фонд, преминаване към метод за лечение на туберкулозата с център върху пациента, грижи и превенция, осигуряване на засилено откриване на нови случаи с участието на неправителствени организации и представители на ключовото засегнато население, подобряване на придържането към лечение и укрепване на връзките между услуги, управление и политики.

Програмата ще бъде осъществена от Министерството на здравеопазването като Главен Получател с ефективното сътрудничество на широка мрежа от неправителствени организации, предоставящи услуги на терен в подкрепа на достъпа до здравни грижи и предоставянето на качествени услуги на ключовото население.

2. Цели, задачи и ключови интервенции

Цел: Да се намалят случаите на туберкулоза с 40% през 2025г. в сравнение с 2015г.

Задачи:

 • Увеличаване на мащаба на висококачествените комплексни грижи за туберкулоза, с насоченост към пациента, превенция на национално ниво и отговор на приоритетните предизвикателства пред контрола на туберкулозата;
 • Насърчаване на използването на нови инструменти за диагностика, интервенции, стратегии и подобряване на научните изследвания и иновациите;
 • Намаляване на предаването на туберкулоза сред ключовото засегнато население: хората, инжектиращи си наркотици, затворниците, в контакт с туберкулоза, бездомните деца, бежанците и търсещите убежище, диабетиците, хората, живеещи с ХИВ;
 • Подобряване на откриването на случаи на туберкулоза и успеваемостта на лечението сред ромското население.

Ключови интервенции:

 • Укрепване на откриването на нови случаи и диагностициране чрез използването на бързи тестове за туберкулоза;
 • Подобряване на времето за диагностициране и точността на тестовете за туберкулоза посредством активно откриване на нови случаи сред ромското население, хората, живеещи с ХИВ, контактите с болните с туберкулоза, мигрантите, децата в риск;
 • Осигуряване на придържане към лечението на туберкулоза и предоставяне на пряко наблюдение на лечението;
 • Укрепване на сътрудничеството между системите за осигуряване на грижи за пациентите с ХИВ и тези за туберкулоза;
 • Покриване на нуждите от лекарствени препарати за туберкулоза от вторa и трета линия за пациенти с лекарствено-резистентна туберкулоза, допринасящи за качеството на лечението;
 • Осигуряване на устойчиви услуги с насоченост към пациента, основаващи се управлението на извънболничните случаи и подходяща подкрепа за пациента.
 • Намаляване на предаването на туберкулоза в местата за лишаване от свобода посредством активен и регулярен скрининг, както и мониторинг и оценка на дейностите;
 • Укрепване на здравно информационните системи и мониторинг и оценка;
 • Подобряване на осведомеността за туберкулоза сред ключовото засегнато население.

Целеви групи / Бенефициенти

 • Лица, инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост
 • Хора, живеещи с ХИВ
 • Лица, лишени от свобода
 • Ромски общности
 • Диабетици
 • Деца на улицата/деца в риск
 • Бездомни хора
 • Бежанци и мигранти
 • Пациенти с туберкулоза и лекарствено-резистентна резистентна туберкулоза и хората в контакт с тях

 

 

Statistics

Content View Hits : 455571

Who is online

We have 88 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени