real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ръководство ИС ТБ

Добри практики - НПО

Home Gallery 27.11.2013 - Националната среща
Български (България) English (United Kingdom)
Program To Improve the Tuberculosis Control in Bulgaria

Заболеваемостта в страната е намаляла от 37.1 на 100 000 през 2007 г. до 26.6 на 100 000 население през 2012 г. През 2012 г. са регистрирани 2 280 болни с туберкулоза – със 127 по-малко в сравнение с 2011 г., когато болните от туберкулоза са били 2 407. По данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България с успешен изход от лечението са над 85% от новите пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Добрите резултати се дължат на изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г. и на Програмите за туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения, медицинските специалисти от системата на Министерство на правосъдието и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи: лица лишени от свобода, ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, младежи в риск, бежанци и търсещи убежище, мигранти, лица, живеещи с ХИВ/СПИН. За последните четири години по Програмите по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, общо 86 436 лица от рисковите групи са оценени за риска от туберкулоза. Ефективното изпълнение на дейностите сред групите в риск, засегнати от туберкулоза, допринася съществено за идентифицирането на болните от туберкулоза, тяхното успешно лечение и намаляването на бремето на туберкулозата в България.

Отчитайки здравната, социалната и икономическа значимост на туберкулозата, Министерство на здравеопазването провежда единна и последователна политика за превенция и контрол на заболяването. За контрола на туберкулозата на регионално равнище отговарят 29 областни лечебни заведения (16 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести; 12 областни многопрофилни болници за активно лечение и един медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания). За изпълнението на дейностите по Програмите по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, бяха сключени договори с:

  • 28 областни DOTS мениджъри, които са ангажирани с координацията на дейностите по контрола на туберкулозата на регионално ниво;
  • 97 патронажни сестри, които наблюдават лечението на пациентите в продължителната фаза и издирват и обхващат контактните лица и суспектните за туберкулоза;
  • 26 неправителствени организации, които консултират, насочват и придружават хора в риск от заразяване с туберкулоза до лечебните заведения за преглед от медицински специалист и патронажните сестри, които проследяват приемането на лекарства от пациента и участват в издирване на контактните на туберкулоза лица.

 През 2012 година от бюджета на Министерство на здравеопазването за дейности по контрола на туберкулозата са предоставени средства на стойност над 12 000 000 лева, в това число: за диагностикуми и консумативи – 107 000 лв., за противотуберкулозни лекарства и лекарства за профилактика на Латентна туберкулозна инфекция – 500 000 лв., за субсидиране на лечебните заведения за лечение на туберкулоза - 11 162 000 лв., за БЦЖ ваксина и ППД туберкулин - 275 000 лв.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация беше осигурено лечението на трета група от 60 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тези пациенти.

От 2010 до момента със средства на стойност 235 407 евро от Глобалния фонд са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB, на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи.

Изразходваните средства за туберкулоза по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, до края на 2012 г. възлизат на 14 831 974 евро. Средствата са разпределени по следния начин:

  • 9 501 672 евро бяха предназначени за ремонт и оборудване на сектори за лечение и лаборатории, медицински консумативи и диагностикуми, лекарства и ваучери за храна за пациенти с MDR-TB и XDR-TB, патронажна дейност, безплатни прегледи – седмици на „Отворени врати”.
  • 3 082 490 евро са насочени за работа сред уязвимите групи (ромска общност, лица с наркотична зависимост или алкохолна зависимост, бежанци и търсещи убежище, мигранти, деца на улицата, млади хора в риск и лица лишени от свобода).
  • 2 247 811 евро бяха насочени за изграждане на национална информационна система и регистър на пациентите с туберкулоза, обучения на медицински персонал и укрепване на капацитета, мониторинг и оценка, управление и координация на националната програма по туберкулоза.

 В периода на изпълнение на Програмата, финансирана от Глобалния фонд в 29-те регионални лечебни заведения за диагностика и контрол на туберкулоза се установи една добра практика – провеждане на Национални кампании седмици на „Отворените врати” четири пъти в годината. През този период се извършват безплатни прегледи за туберкулоза на всички желаещи. Данните показват, че по време на проведените през 2009, 2010, 2011 и 2012 г. дни на „Отворените врати” са скринирани общо 41 175 лица. Открити са общо 692 лица с туберкулоза и 2 199 лица с латентна туберкулозна инфекция. Всички те са своевременно насочени за лечение и профилактика.

Усилията на Министерство на здравеопазването са насочени към намаляване на заболеваемостта до 25 на 100 000 население през 2015 г. Приоритетът е заложен в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България (2012-2015), приета от Министерски съвет.

И през следващите години дейностите по контрола на туберкулозата ще продължат, като вниманието ще бъде насочено към областите с по-висока заболеваемост от средната за страната – Видин, Враца, Монтана, София-област, Ловеч, Габрово, Кюстендил и Ямбол.

 

 

Statistics

Content View Hits : 434276

Who is online

We have 113 guests online

Record

Most read articles


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени