real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ръководство ИС ТБ

Добри практики - НПО

Начало Описание на основния интерфейс на ИС по ТБ
Български (България) English (United Kingdom)
Описание на основния интерфейс на ИС по ТБ

 II. Описание на основния интерфейс на ИС по ТБ

 1. Видове потребители
 2. Вход за потребители - работен екран.
 3. Основни модули на ИС по ТБ
 4. Интерфейс Администрация
 5. Интерфейс Лечебно заведение
 6. Интерфейс Лаборатория
 7. Интерфейс Ръководител Лаборатория
 1.  Видове потребители

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните права. Управлението на потребителите се осъществява от Администратор чрез страницата за достъп, който предоставя на потребителите информацията за достъп до системата. Потребителите на ИС по ТБ са четири вида, в зависимост от правата за достъп и функциите, които изпълняват като специалисти:

 1. Администратор - с права за достъп до цялата система и задължения да администрира системата, да я обновява, да създава потребители и определя правата им.
 2. Потребител - Лечебно заведение - с права на достъп за регистриране и проследяване на пациенти и дейности, специфични за лечението на пациентите.
 3. Потребител - Лаборатория - с права на достъп за приемане на искания за изследвания и въвеждане на резултати от изследвания.
 4. Потребител - Ръководител лаборатория

За да стартирате програмата изберете от меню Start\Programs\TB Patients или кликнете с левия бутон на мишката върху иконката за бърз достъп от работния екран.Description: <a href=

За да влезете в системата трябва да въведете име и парола, които Вашият администратор Ви е предоставил :

Начало

Вход за потребители - работен екран.

Description: <a href=

1.      Вход Администратор - интерфейс фиг.4

2.      Вход Лечебно заведение - интерфейс фиг.5

3.      Вход Лаборатория - интерфейс фиг.6

4.      Вход Ръководител лаборатория - интерфейс фиг.7

Начало

Oсновни модули на ИС по ТБ

В лявата част на прозореца се намира навигационното меню, с връзки към различните модули на системата.

При кликване върху бутон от навигационното меню, се показва подменю, съдържащо възможности за избор, в зависимост от дейностите, които ще се реализират:

Начало

Модул Лечебно заведение - позволява регистрация на нов пациент, търсене и проследяване на пациенти, създаване на искания за изследвания и въвеждане на резултати, назначаване на лечение.

Description: <a href=

Начало

Модул Лаборатория - предоставя възможности за търсене и проследяване на лабораторни изследвания, създаване на искания за изследвания и въвеждане на резултати, съдържа регистър на всички извършени изследвания.

Description: <a href=

Начало

Модул Справки - предоставя възможности за извличане на данни от информационната система и генериране на различни справки и отчети.

Description: <a href=

Интерфейс Администрация

Интерфейсът Администрация изглежда както на фиг.8. За да използвате ресурсите на този интерфейс, Вие трябва да имате администраторски права, т.е. трябва да знаете потребителското име и паролата за достъп като администратор.

Администраторът поддържа Вашата система като обновява версията при наличие на нова такава, периодично архивира данните от системата, създава резервни копия при необходимост, създава потребители и задава права на достъп. Работата на администратора е съсредоточена в секция Общи данни. Тук се намират списъци на лечебните заведения, които работят с ИС по ТБ и съответните лаборатории към тях. Тези списъци не се променят, освен в случаите когато изрично имате указание за това от специалиста по ИТ на Програма "Подобряване контрола на туберкулозата в България" - МЗ.

След инсталиране на системата администраторът :

 1. Променя .ini файла от програмната група на програмата, която обикновено се намира в

  C:\Program Files\BD Soft Ltd\TB Patients.
  Отваря .ini файла

и замества localhost с името на сървъра.

2.  Създава потребители и задава права

Създаването на потребители и задаването на права е важен момент за правилното функциониране на системата. Всеки ползвател на системата трябва да получи от администратора име и парола за достъп в ИС /фиг.9/

Начало

Алгоритъм за създаване на потребител:

 • Влизате в системата като администратор
 • Отваряте меню потребители
 • Избирате Нов потребител и попълвате всички полета, без поле КОД - то се генерира автоматично от системата. Служебната парола на потребителя е 1, сменете я с нова, от бутона Смяна парола потребител.
 • Запис на промените.

3. Администрира TB_Patients от Общи данни /Администрация/ /фиг.10./

Администрирането включва:

 • Създаване на архив на базата данни - убедете се, че прозорецът Архивиране е отворен. Кликнете вурху бутона Избор и посочете директорията, в която ще запишете архива и името на файла.потвърдете избора като кликнете върху Save и натиснете бутона Архивиране.

Начало

Възстановяване на базата данни от направен архив

Кликнете върху бутона Възстановяване от архив. Посочете Търсене в дясно на полето Архивен файл. Кликнете вурху бутона Openи посочете директорията, в която се намира архива и изберете файла.

 

Изберете Възстановяване върху текущата, ако желаете да запишете данните върху съществуващата база данни и потвърдете с Възстановяване.

Description: <a href=


Description: <a href=


Потвърдете процеса на възстановяване с Yes и изчакайте финализирането на процеса.

 1. Проверка на идентификаторите в базата данни - чрез тази опция проверявате коректността на наличните в базата данни идентификатори чрез избор на съответния бутон.
 2. Коригиране УИН- възможност за проверка и корекция на УИН на лекарите, регистрирани като потребители в системата.

Начало

Алгоритъм за проверка и корекция на име и УИН на лекар, регистриран в системата: - видеоинструкция

 •      Отваряте меню Общи данни/Администрация
 •      Избирате Коригиране УИН
 •      Посочете Обновяване на данните, за да се визуализират всички налични записи за потребителите с УИН

Description: <a href=

 • Сортирайте по подходящ начин и направете необходимите корекции в полетата Нови имена, Нов УИН /В посочения пример е извършено сортиране по полето Нови имена във възходящ ред/.

Начало

 • Направете корекции където е необходимо в полетата Нов УИН, Нови имена и след всяка промяна в клетка от таблицата, натиснете клавиша Enter, за да потвърдите промяната /В примера са направени корекции за запис на д-р Вичева/.
 • Кликнете с десен бутон на мишката върху правилно въведеното име на лекаря и изберете:Обновяване УИН на всички със същото име, за да актуализирате УИН-овете на всички записи в системата или Обновяване имена на всички със същия УИН, за да актуализирате имената на всички записи в системата.
 • Кликнете върху бутона Корекция на записите, за да актуализирате промените в системата.

Description: uin3

 • Като резултат ще получите само един запис в списъка, съдържащ коректните данни за регистрирания в системата лекар. /в примера: един запис за д-р Вичева/.

 Description: <a href=

 • Повторете стъпките за всички записи, за които има установена грешка докато в таблицата остане само по един запис за регистриран в системата лекар. 

видеоинструкция за работа

Начало

Интерфейс Лечебно заведение

Интерфейсът Лечебно заведение изглежда както на фиг.11.

За да използвате ресурсите на този интерфейс, Вие трябва да имате съответните права, зададени от администратора и да сте получили от него потребителското име и паролата за достъп в системата.

Като потребител с права за Лечебно заведение Вие имате достъп до модулите:

Лечебно заведение

Лаборатория

Справки

Обмяна данни

Програма

Начало

 

Description: лз

Модул Лечебно заведение включва менюта за:

 •      Регистрация пациенти /фиг.12/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Регистрация пациент. В него се съдържат множество бутони, чрез които въвеждате всички необходими данни за пациент: Лични данни, Статус, Контактни, Дати. При необходимост от корекция, избирате бутон Промяна имена пациент. Чрез бутона Към прегледи и изследвания преминавате в прозорец Проследяване пациент, където чрез избор на съответния бутон: Прегледи и статус, Изследвания, Лечение, История лечение въвеждате необходимата информация за пациента.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Проследяване пациенти, чрез който имате достъп до всички регистрирани в системата пациенти. Можете да търсете пациент по код или чрез задаване на критерий в общата таблица. При намиране на Вашия пациент, чрез кликване с мишката можете да получите информация за цялостния му статус, да проследите лечението му, проведените изследвания или да направите корекции при необходимост.

Начало

 •      Искания за изследвания /фиг.14/.

Чрез кликване върху менюто, се отваря прозорец с наименование Исканe за изследвания. В него имате възможност за избор за работа в два допълнителнителни прозореца, които се отварят при кликване на бутоните: Списък и Данни. Прозорецът Списък съдържа списък на всички пуснати искания за изследвания до момента. При избор на пациент от този списък и клик върху бутона Данни се визуализира подробна информация за съответния пациент и конкретното избрано искане за изследване.

Въвеждане резултати изследвания /фиг.15/.

Чрез кликване върху менюто, се отваря прозорец с наименование Резултати изследвания. В него има два бутона:

Регистър изследвания и Данни, които позволяват достъп до всички подадени искания за изследвания за Манту и Рентгенография и съответно данни за конкрентно избран пациент.

Начало

Списък пациенти в ЛЗ /фиг.16/.

Чрез кликване върху менюто, се отваря прозорец с наименование Списък пациенти в ЛЗ. Чрез него можете да получите информация за регистрираните пациенти, лекуващи се в Лечебното заведение за определена дата. В полето Дадено Вие можете да отразите в системата даване на лекарства за конкретно избрана дата и съобразно създадената лекарствена схема на пациента.


Прегледи пациенти /фиг.17/.

Чрез кликване върху менюто, се отваря прозорец с наименование Прегледи пациенти. Чрез него можете да получите информация за проведените и планирани прегледи на регистрирсните пациенти в Лечебното заведение при кликване на бутона Статус. След избор на пациент от списъка и кликване с левия бутон на мишката върху бутона Данни, се отваря прозорец с информация за конкретен преглед на избрания пациент. Тук имате възможност да правите промени или попълните данни за преглед на избрания пциент, да изтриете преглед или да създадете нов като изберете съответно бутон: Запис преглед, Отказ от промените, Изтриване преглед или Нов преглед.

Алгоритъм за работа с модул Лечебно заведение - тук може да проследите хронологията на екраните, през които преминавате при работа с модула.

Особености:

Регистриране на пациент - следвайте стъпките:

 • Регистрация пациенти/Регистриране нов пациент/Регистриране на пациента
 • Лични данни - в секции Гражданство, Адрес и Подкрепящ имате възможност за избор на Държава, Гражданство, Област и град от падащ списък.
 • Статус
 • Контактни
 • Към прегледи и изследвания

При допусната грешка в личните данни на пациента, можете да направите корекция чрез бутона Промяна имена пациент в прозорец Регистрация пациент.

Задължително попълване на Лечебна категория чрез бутона Промяна статус

Секция Лечение- особености:

Полето Причина за промяна е задължително за попълване.

За да изпишете /дадете/ медикаменти на множество пациенти в лечебното заведение за конкретна дата, отворете прозорец Списък пациенти в ЛЗ като кликнете върху съответния бутон от главното меню, изберете датата и поставете отметка срещу името на пациента, в полето Дадено. Всяко кликване в полето Дадено ще предизвика даване на лекарство за съответния пациент.

Лента на състоянието - особености при работа със съобщения:

 • за да премахнете прочетено съобщение от списъка използвайте контекстното меню като кликнете с десен бутон на мишката върху съобщението и изберете Приключване събитие.
 • за да премахнете НЕпрочетено съобщение от списъка използвайте контекстното меню като кликнете с десен бутон на мишката върху съобщението и изберете първо Маркиране като прочетени и след това Приключване събитие.
 • за да премахнете няколко съобщения едновременно първо трябва да ги маркирате /с натиснат клавиш CTRL или SHIFT/, да ги Маркиране като прочетени и след това Приключване събитие.
 • за да премахнете всички съобщения едновременно първо трябва да ги маркирате /маркирате един ред и след това с натиснат клавиш CTRL + A маркирате всички съобщения/, посочвате Маркиране като прочетени и след това Приключване събитие от контекстното меню.

Начало

 

Description: лаб

Модул лаборатория включва менюта за:

Лабораторни изследвания /фиг.18/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Микробиологични изследвания. Този екран е единтичен с този от Интерфейс лаборатория, със същите възможности и функци. Предназначението му в този модул е информативен за медицинския специалист. Тук можете да проследите хронологията на пуснатите искания за изследвания, чакащите за приемане и въвеждане на резултати, искания за изследвания.

Потвърждаване резултати от НРЛ. /фиг.19/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Въвеждане на резултати от НРЛ по ТБ. В него се съхраняват данни за пациенти, за които е подадено искане за изследване към НРЛ и след потвърждаване на резултатите от НРЛ, се въвежда информацията в съответните полета.

Искания за изследвания ... /фиг.20/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Външни искания за микробиологични изследвания. Този екран е единтичен с този от Интерфейс лаборатория, със същите възможности и функци. Предназначението му в този модул е информативен за медицинския специалист. Тук можете да проследите хронологията на пуснатите външни искания за изследвания чрез наличния списък и данните за конкретен външен за лечебното заведение пациент.

Регистър изследвания /фиг.21/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Регистър лабораторни изследвания. Тук, в прозореца Регистър изследвания се съхраняват и визуализират данни за всички направени изследвания и резултатите от тях, а в прозореца Регистър изследвани пациенти можете да проследите направените изследвания за конкретен пациент.

Начало

Модул справки включва менюта за:

Индивидуални данни /фиг.22/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Индивидуални данни, който съдържа таблица, идентична с образеца за индивидуални данни за пациенти с туберкулоза, която се попълва автоматично от системата след:

избор на година на регистрация на пациентите;

кликване върху бутона Попълване на данните

Чрез избор на Обновяване данни регистрация само на новите записи, Вие ще актуализирате информацията само за новорегистрираните в посочената година случаи.
Бутонът в началото на всеки запис позволява преход към данните за конкретния пациент.
Работата с Индивидуални данни може да проследите чрез видеоинструкция Индивидуални данни
.

Отчетни форми /фиг.23/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Отчетни форми, който съдържа бутони за генериране на:

 • тримесечни отчетни форми за химиопрофилактика, регистрирани случаи, изход от лечението и конверсия;
 • годишни форми - отчет към НЦЗИ
 • други отчети - отчет за дейността.

Чрез наличните списъчни полета можете да направите избор за тримесечие, година или конкретен отчетен период. Работата с отчетните форми може да проследите чрез видеоинструкция Отчетни форми - химеопрофилактика и Отчетни форми - други.

Дадени лекарства /фиг.24/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Дадени лекарства . Той съдържа списък с имената на пациентите и съответното им предписание на медикаменти. Бутонът Изтриване рецепта дава възможност за изтриване на предписано лекарство при допусната грешка.

Необработени искания за изследвания /фиг.25/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Необработени искания. Чрез него имате достъп до всички пуснати искания за изследвания и възможност за проследяване на приети и неприети искания за изследвания.

Неуточнени суспектни /фиг.26/.

Дава информация за неуточнените суспектни пациенти

Справка регистрирани пациенти /фиг.27/.

Чрез тази опция вие можете да направите справка за регистрираните пациенти с ТБ, контактни или суспектни за конкретна датa

Общи справки /фиг.28/.

Чрез избора на тази опция вие можете да направите справка, която да включва различни полета от базата данни на ИС по ТБ и отговаряща на зададени от Вас критерии. Създадената веднъж справка може да се запази и да се използва многократно.

Извеждането на справките се състои от следните стъпки:

 1. Избор на справка /при наличие на създадени такива/
 2. Избор на полета (колони), които да се показват в справката
 3. Задаване на критерии за отсяване на необходимите записи
 4. Избор на ред на подреждане на записите
 5. Задаване на полета, по които да се извърши групиране на записите и изчисляване на междинни суми
 6. Извеждане на справката

На всяка от стъпките съответства отделен екран във формата. Стъпките от 3 до 5 не са задължителни за извеждане на справката.

Подробно описание за работа с общи справки прочетете тук.

Начало

Модул обмяна данни включва менюта за:

Обмяна данни изследвания /фиг.29/.

Чрез тази опция вие можете да обмените данни за направени изследвания на пациенти между лечебни заведения или лаборатории./видеоинструкция за работа - както при обмен данни пациенти/.

Обмяна данни пациенти /фиг.30/.

Чрез тази опция вие можете да:
- обмените данни за пациенти между лечебни заведения и стационари. /видеоинструкция за работа/
- заредите данни от индивидуален регистър на лечебно заведение за изминали години
видеоинструкция за зареждане на данни от индивидуален регистър
видеоинструкция за зареждане на данни от 2010г. - особенос
ти

Експорт централна база данни /фиг.30/.

Чрез тази опция вие създавате експорт на данните от локалната база данни и изпращате към централната база данни.

Начало

Модул програма включва менюта за:

Смяна парола

Всеки потребител може да смени своята парола като използва тази опция. В прозореца въведете паролата, дадена Ви от администратора /старата парола/, попълнете полетата за нова парола два пъти и потвърдете с натискане на бутона Смяна парола

Затваряне

Чрез тази опция приключвате работа с програмата.

Като алтернатива /с идентично действие/ може да използвате командата Close, която е достъпна от падащото меню при кликване с левия бутон на мишката, върху червената иконка TB или като използвате клавишна комбинация Alt + F4.

Начало

Лента на състоянието

Description: <a href=

Намира се в най-долната част на работния екран. Тя Ви дава информация за:

 • Версията на ИС по ТБ, инсталирана на Ваия компютър - на снимката горе - 01.05.05
 • Името на сървъра, с който работите и името на базата данни
 • Името на потребителя, който работи със системата в момента /в примера - Администратор/
 • Номера на лечебното заведение /в примера 22/
 • Номера на лабораторията /в примера 22/
 • Брой непрочетени съобщения /в случая 61/
 • Брой прочетени съобщения /в случая 2/

Работа със съобщения

Всяко съобщение се отнася за конкретен пациент - при двукратно кликване върху съобщение се отваря прозорец Лечение или Изследвания за съответния пациент.

Съобщенията могат да съдържат различна информация и Ви предупреждават за:

 • Пропуснато взимане на лекарства за пациент - при двукратно кликване върху такова съобщение ще се отвори прозорец Лечение за съответния пациент.
 • Дата за взимане на лекарства за пациент - наближаваща за изписване на лекарства дата
 • Предстоящо взимане на лекарства за пациент. Дата, до която са дадени медикаменти.
 • Не е попълнен изход от лечението
 • Пациентът не се е явил за извършване на изследването. Пациент ................, изследване : Изследване за лекарствена чувствителност, № искане : 74
 • Получен резултат от лабораторно изследване. Пациент ................, изследване: Изследване за ..............

Прочетете повече за работата със съобщения в Особености

Начало

Интерфейс Лаборатория

Интерфейсът Лаборатория изглежда както на фиг.31. За да използвате ресурсите на този интерфейс, Вие трябва да имате съответните права, зададени от администратора и да сте получили потребителското име и паролата за достъп в системата от него.

Като потребител с права за Лаборатория Вие имате достъп до модулите:

 • Лаборатория
 • Обмяна данни
 • Програма

Начало

Модул лаборатория включва менюта за:

Лабораторни изследвания /фиг.32/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Микробиологични изследвания. В него се съдържат бутоните: Приемане на материала за изследване, Въвеждане резултати и Въвеждане резултати лекарствена чувствителност. Алгоритъмът за работа с този модул е следният:

 1. Чрез бутона Приемане на материала за изследване отваряте списък с новопостъпили искания за изследвания. Кликнете върху име от списъка, за да се маркира и появят данните за него в долния прозорец.
 2. Попълнете празните полета със съответните данни и потвърдете записа като кликнете върху бутона Приемане на материала.
 3. Повторете стъпки 1 и 2 за всички новопостъпили искания за изследвания.
 4. Преминете в прозорец Въвеждане резултати и попълнете резултатите от изследванията. /оцветените в червено полета са задължителни за шопълване/.
 5. Преминете в прозорец Въвеждане резултати лекарствена чувствителност и попълнете резултатите от изследванията, ако има такива. /оцветените в червено полета са задължителни за попълване/.

Потвърждаване резултати от НРЛ. /фиг.33/

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Въвеждане на резултати от НРЛ по ТБ. В него се съхраняват данни за пациенти, за които е подадено искане за изследване към НРЛ и след потвърждаване на резултатите от НРЛ, се въвежда информацията в съответните полета.

Искания за изследвания ... /фиг.34/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Външни искания за микробиологични изследвания. Тук можете да регистрирате външни искания за изследвания и да въведете резултати от направени изследвания.

Регистър изследвания /фиг.35/.

Чрез кликване върху менюто се отваря прозорец с наименование Регистър лабораторни изследвания. Тук, в прозореца Регистър изследвания се съхраняват и визуализират данни за всички направени изследвания и резултатите от тях, а в прозореца Регистър изследвани пациенти можете да проследите направените изследвания за конкретен пациент.

Алгоритъм за работа с модул Лаборатория

Начало

Модул програма включва менюта за:

Смяна парола

Всеки потребител може да смени своята парола като използва тази опция. В прозореца въведете паролата, дадена Ви от администратора /старата парола/, попълнете полетата за нова парола два пъти и потвърдете с натискане на бутона Смяна парола.

Затваряне

Чрез тази опция приключвате работа с програмата.

Като алтернатива /с идентично действие/ може да използвате командата Close, която е достъпна от падащото меню при кликване с левия бутон на мишката, върху червената иконка TB или като използвате клавишна комбинация Alt + F4.

Алгоритъм за работа с модул Лаборатория

Начало

Интерфейс Ръководител лаборатория

Интерфейсът Ръководител лаборатория изглежда както на фиг.36 и е идентичен с Интерфейс Лаборатория. Единствената разлика е възможността да се правят корекции върху въведени в системата резултати от изследвания чрез бутона Редактиране стари резултати. За да използвате ресурсите на този интерфейс, Вие трябва да имате съответните права, зададени от администратора и да сте получили потребителското име и паролата за достъп в системата от него.

Алгоритъм за работа с модул Ръководител Лаборатория

Начало

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 374380

Кой е онлайн

В момента има 83 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени