real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Ръководство ИС ТБ

Добри практики - НПО

Начало Описание на основните елементи и работа с тях
Български (България) English (United Kingdom)
Описание на основните елементи и работа с тях

I. Описание на основните елементи и работа с тях

 1. Меню
 2. Бутон
 3. Текстови полета
 4. Списъчни полета
 5. Полета за връзка (препратка, link)
 6. Радио (опционни) бутони
 7. Сортировка (във възходящ, низходящ ред)
 8. Филтриране
 9. Подреждане на колоните
 10. Работа със сумарни редове
 11. Меню таблицa
 12. Лента на състоянието

Менюто съдържа списък с наименования на операции, които могат да бъдат избрани. Менюто в основния екран на програмата се нарича главно меню и е рзположено вертикално, в лявата част на прозореца /фиг.1/. То съдържа списък от операции, при кликването върху които се отварят подменюта /фиг.2/.
Всяка операция от подменю отваря прозорец, съдържащ възможности за работа, отговарящи на наименованието на съответната операция. Например кликвайки върху Регистрация пациенти, се отваря прозорец, позволяващ въвеждане на данни за пациент, проследяване и преход към прегледи и статус на пациента.

Начало

Бутонът е картинка, обикновено с надпис бутон, който при натискане с мишката изпълнява някаква операция. На примера на фиг.3 бутонът Регистриране нов пациент отваря прозорец за въвеждане данни за пациент.

Текстовите полета се използват за въвеждане на текст или числа. Обикновено в лявата част на полето или над него е поставен етикет, който определя неговото смислово съдържание. За въвеждане на стойност в полето е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на текстовото поле е наличието на мигащ маркер /курсор/– “|”:


Активирането на текстово поле се осъществява:

 • чрез щракване с показалеца на мишката в рамките на полето;
 • чрез позициониране върху него с помощта на клавиша Tab.

Стойността на текстовото поле се селектира /маркира/ когато два пъти последователно се щракне върху него с левия бутон на мишката или чрез влачене с мишката при натиснат ляв бутон. В това състояние, при натискане на клавиш от клавиатурата, стойността на полето се изтрива и се запълва с избрания символ на съответния клавиш.
При натискане на десния бутон на мишката върху полето се появява падащо меню с команди, наречено контекстно меню / фиг.4/. Командите от менюто могат да бъдат различни за различните полета, но най-често те съдържат командите за копиране, местене или изтриване на стойността в полето.

Начало

Списъчните полета представляват текстови полета със стрелка в дясната част на полето. При щракване с левия бутон на мишката върху стрелката се извежда списък: Например:

Списъчните полета са предназначени за избор на елемент от предварително въведени списъци. Те се използват за извеждане на различни номенклатури.
Изборът на елемент от списъка е възможен чрез:

 • щракване с мишката върху избрания елемент;
 • движение по елементите на списъка с клавишите стрелки и натискане на бутона Enter.

Начало

Полетата за връзка /препратка, link/ служат за активиране на следваща страница. В повечето случаи това е текст (подчертан) и чрез щракване с мишката върху него се отваря страницата, към която сочи.

Радио или опционните /options/ бутони служат за избор на една от няколко възможности, оформени в група. Във всеки момент може да бъде избран само един от бутоните в групата и той е маркиран с точка:

Изборът на радио бутон е възможен чрез щракването с мишка върху радио бутона.

Сортировка (във възходящ, низходящ ред)

Сортировка може да се извърши по всяка една колона от таблица.
Изборът на колоната, по която ще се сортира, е възможен чрез щракване с мишка върху наименованието и. Повторното щракване сменя алтернативно реда на сортировка от възходящ към низходящ и обратно. Начинът на сортиране се визуализира чрез стрелката в дясно от наименованието на полето.

Начало

 

 

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 374389

Кой е онлайн

В момента има 102 посетителя в сайта

Архив

Най-четени статии


Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза - МЗ; © 2011 Всички права запазени